ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดท่าผาและอาคารศูนย์ การประชุมอำเภอบ้านโป่ง

วันที่ 4 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 213 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดท่าผา และอาคารศูนย์การประชุมอำเภอบ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีความยาว 215 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 19,051,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dpt.go.th/ratchaburi/main/หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-1852และโทรสารหมายเลข 0-3232-3283 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 214 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี