ข่าวประชาสัมพันธ์
เรือนจำกลางราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี 2561

วันที่ 5 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 331 คน)
 

               นายสมมาตย์  สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี เปิดเผยว่า เรือนจำกลางราชบุรี ได้กำหนดดำเนินโครงการพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี 2561 ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 4 วัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำฯ ได้รับการเยี่ยมจากครอบครัว ในลักษณะการเยี่ยมแบบใกล้ชิดถึงตัวไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว สร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง เป็นการนำครอบครัวของผู้ต้องขังเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยม ต้องเป็นผู้ต้องขังชั้นกลาง ผู้ต้องขังตั้งแต่ชั้นดี-ชั้นเยี่ยม เด็กและเยาวชนที่สถานพินิจฯ ฝากไว้ ผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ  เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันจองเยี่ยม สำหรับใช้สแกนบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องขัง จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของญาติทุกคนที่เข้าเยี่ยม จำนวน 1 ชุด รวมทั้งเอกสารที่ใช้แสดงความสัมพันธ์กับผู้ต้องขัง คนละ 1 ชุด กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ถ่ายสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ กรณีสามี/ภรรยา ถ่ายสำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูติบัตรบุตร จำนวน 1 ฉบับ กรณีสามี/ภรรยา ที่มิได้จดทะเบียนสมรสหรือไม่มีบุตร นำหนังสือรับรองการเป็นสามีภรรยาจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)ที่รับรอง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

            ญาติผู้ต้องขังที่มีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังงานวันพบญาติใกล้ชิด สามารถแจ้งความจำนงจองเยี่ยมได้ที่ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางราชบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3273-5462-4 ต่อ 101,104,108 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเยี่ยม

จำนวนคนอ่าน 332 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี