ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมงจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์ช่วงภัยหนาวด้าน

วันที่ 8 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 218 คน)
 

          นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีถึงต้นปีของทุกปีฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิของน้ำลดต่ำลง  ซึ่งอาจส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเดือดร้อน จังหวัดราชบุรีตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากในฤดูกาลดังกล่าวสัตว์น้ำจะบริโภคอาหารน้อยลง ภูมิต้านทานลดต่ำ ทำให้สัตว์น้ำมีสุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคได้ง่าย ประกอบกับสภาวะแวดล้อมดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการแพร่กระจายของเชื้อโรคหลายชนิด ด้วยความห่วงใยที่มีต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากภัยหนาว จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีให้ปฏิบัติดังนี้  ควรติดตามสถานการณ์ข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสื่อต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ควรทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดตามความต้องการของตลาดขึ้นมาจำหน่าย หรือบริโภคเพื่อลดสูญเสีย ควรลดหรืองดการให้อาหารเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้อง หมั่นเก็บเศษอาหารที่เหลือออกจากกระชัง และทำความสะอาดกระชังเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ควรวางแผนเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และฤดูกาล เพื่อจะได้จับสัตว์น้ำ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ก่อนเกิดภัยหนาว ควรหมั่นสังเกตอาการต่าง ๆ ของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที หากพบสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก หรือสงสัยว่าเป็นโรค ให้กำจัดซากสัตว์น้ำนั้นทันทีโดยการฝังหรือเผา ห้ามนำไปบริโภคเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีพบการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้ามาเติมในบ่อ หรือหากเกิดโรคระบาดในบ่อของตน ก็ไม่ควรระบายน้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เกษตรรายใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทะเบียนฯ หมดอายุ ให้ดำเนินการขึ้นหรือต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ที่สำนักงานประมงในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ กรณีประสบปัญหาสามารถประสาน ขอรับคำปรึกษา หรือความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป โดยติดต่อสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ดังนี้ อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอปากท่อ  ติดต่อ  คุณจินตนา  นิธรรม โทร. ๐๘ ๒๕๔๙ ๒๕๒๔ อำเภอสวนผึ้ง  และอำเภอบ้านคา ติดต่อ  คุณสายหยุด  ฤทธิ์ช่วย โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๔๗๐๖ อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก ติดต่อ  คุณไพรฑูล  จันทร์ทอง   โทร. ๐๘ ๑๕๑๔ ๕๐๔๒ อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอวัดเพลง  ติดต่อ  คุณกรองทิพย์  ทับย้อย  โทร. ๐๘ ๑๘๕๗ ๔๑๓๑ อำเภอโพธาราม  และอำเภอจอมบึง  ติดต่อ  สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๕๖ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ติดต่อ  คุณรัดเกล้า  เรืองขนาบ โทร. ๐๘ ๑๓๕๔ ๕๗๑๑  หรือ  คุณสุพรชัย พนารัตนะโสภณ  โทร. ๐๙ ๔๙๘๗ ๘๖๔๒   

                             

จำนวนคนอ่าน 219 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี