รับสมัครงาน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

วันที่ 9 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 262 คน)
 

                 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ระยะเวลาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,oo บาท จำนวน ๒ อัตรา  คุณสมบัติทั่วไป  สำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร  มีสัญชาติไทย วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลทั้ง ๒ ประเภท

                  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๒๑๑๙๒๒

                 

 

จำนวนคนอ่าน 263 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี