ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ประกวดราคาจ้างบูรณะพระที่นั่งราชธรรมสภา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 9 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 197 คน)
 

สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบูรณะพระที่นั่งราชธรรมสภาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗.๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.finearts.goth/fad๑ หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๓๒ ๓๒๒๖ – ๗ ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ s_finearts@finearts.go.th และ acc_silpakorn@yahoo.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad๑ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

 

จำนวนคนอ่าน 198 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี