ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 228 คน)
 

               กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) มีความประสงค์จะประประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่แปลงที่หนึ่ง หมู่ที่ ๖ ต.ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี พิกัดแปลงที่ ๑๖๔๓๕๙๕N,๔๖๐๐๔๒E และ ๑๖๔๔๒๕๓N,๔๕๙๑๘๖E ของหน่วยงานฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี โดยกำหนดราคาค่าจ้างไร่ละ ๒,๘๗๕.๗๐ บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)

                กำหนดดูพื้นที่ปลูกป่าในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ หากผู้ประกอบการสนใจสามารถไปดูพื้นที่โดยกำหนดนัดหมายให้ผู้สนใจไปดูพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๔ (อู่ล่อง) เวลา ๐๘.๓๐ o. หรือไปดูสถานที่ด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ขอรับเอกสารและรายการได้ทราบสถานที่ดำเนินการตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ไม่ได้

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.forest.go.th/ratchaburi/index.php และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

๐ ๓๒๒๐ ๑๓๙๕ ในวันและเวลาราชการ   
จำนวนคนอ่าน 229 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี