รับสมัครงาน
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

วันที่ 23 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 237 คน)
 

           กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร  ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี  เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไปผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือปีที่ 5 บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด ความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไปและไม่เกิน 180 เซนติเมตร นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด (มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใด ๆ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ว่ายน้ำเป็น

หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร (ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย) ใบกองหนุน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.3 ขึ้นไป) ถ่ายรูปขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV) และผลการตรวจวัดสายตา หลักเกณฑ์การคัดเลือก สอบภาควิชาการ,วิชาทหารเบื้องต้น,ความรู้รอบตัว สอบสัมภาษณ์,ดูบุคลิกลักษณะ ทดสอบร่างกาย และทดสอบว่ายน้ำ ตรวจโรค โดยแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พิมพ์ลายนิ้วมือ (โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) กำหนดการประกาศและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

จำนวนคนอ่าน 238 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี