ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีการประมูลขายทอดตลาดอาคารพักเรือนแถว 2 ชั้น (5 ห้อง)

วันที่ 25 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
 

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน รบ.274 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ อาคารพักเรือนแถว 2 ชั้น (5 ห้อง) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ผู้ที่สนใจขอดูสิ่งปลูกสร้างที่จะขายทอดตลาด ได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ หากผู้ประมูลไม่ไปดูสถานที่และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทางราชการจะถือว่าได้ไปดูสถานที่และสิ่งปลูกสร้างแล้ว กำหนดขายทอดตลาดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ ห้องพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เริ่มดำเนินการขายทอดตลาด เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 032-321903 ในวันเวลาราชการ

 

จำนวนคนอ่าน 177 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี