ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อวันสดุวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,280,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยา ด้านไวรัส (HIV-1 Genotyping Kit) 128 tests/box จำนวน 2 กล่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://odpc5.ddc.moph.go.th , www.ddc.moph.go.th/หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3231-0761-4 ในวันและเวลาราชการ

 

จำนวนคนอ่าน 61 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี