ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อุทยานเขางู

วันที่ 31 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อุทยานเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

          ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อจังหวัดราชบุรีไม่ได้

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพัน

บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvnweb.dpt.go.th/ratchaburi หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๒-๐๘๕๒ และโทรสารหมายเลข ๐-๓๒๓๒-๓๒๘๓ ในวันและเวลาราชการ

 

จำนวนคนอ่าน 83 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี