รับสมัครงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจ้างเหมาบริการครูผู้สอนให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

วันที่ 1 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 272 คน)
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาครูผู้สอนวิชาดนตรีให้กับโรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)  มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างในตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี ได้รับอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา วิชาเอกดนตรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๓๓๘๖ ๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 273 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี