ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 - 2561

วันที่ 6 ก.พ. 2561 )

จังหวัดราชบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 - 2561

เมื่อวานนี้ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษฐโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระหว่างเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม ปี 2561 โดยมี มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาป่า และกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดราชบุรี กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการร่วมกัน จึงให้ดำเนินการดังนี้ น้อมนำโครงการพระราชดำริในการสร้างป่า สร้างรายได้ มาใช้ในพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุก มาตรการเชิงพื้นที่ แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน/เมือง พื้นที่ริมทาง มาตรการบริหารจัดการ 4 มาตรการ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การสร้างความตระหนัก การลดปริมาณเชื้อเพลิง จิตอาสาประชารัฐ

ทั้งนี้ ให้รายการสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานฯ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เป็นประจำวันพุธ โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรก วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการสร้างความเชื้อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรีจึงประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดราชบุรี ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยได้กำหนดเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นตอนเชิงป้องกัน  ขั้นตอนการรับมือ ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2561 ภายใต้ชื่อ "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อราชบุรีไร้หมอกควัน” และขั้นตอนสร้างความยั่งยืน

จังหวัดราชบุรี จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ท้องที่จังหวัดราชบุรี ร่วมกันดำเนินการทำ 3 ขั้นตอนดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2561 (ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด) หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป

0000000000000000000000000000000

นางสาวศรัญญา เกตุกร / ข่าว

จำนวนคนอ่าน 83 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี