รับสมัครงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ 8 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 593 คน)
 

             สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี รายละเอียดดังนี้

            ๑.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๑,๖๘๐ บาท รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๓,๓๒๐ บาท รวมรายได้ ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๓๒๖๐๑๑-๒ โปรดติดต่อนางสาวปรียา บุญวิสูตร

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี และกำหนดสอบในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี

จำนวนคนอ่าน 594 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี