ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 12 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)
 

           กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยกำหนดราคาค่าแรงงาน ดังนี้

            ๑.เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ กล้า ราคากล้าละ ๒.๓๐ บาท

            ๒.เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ กล้า ราคากล้าละ ๓.๔๐ บาท

            ๓.เพาะชำกล้าไม้ระบบรากลอย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กล้า ราคากล้าละ ๑.๗๑ บาท

            ๔.โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ กล้า ราคากล้าละ ๒.๓๐ บาท

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th/ratchaburi/index.phpและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๒๐ ๑๓๙๕ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 114 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี