ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำโครงการป่าชุมชน จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 13 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 193 คน)
 

          นายสว่าง  กองอินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้พิจารณาอนุมัติโครงการป่าชุมชนและการต่ออายุโครงการป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เสนอโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จำนวน 6 โครงการ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมป่าไม้อนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล หรือบำรุงป่าให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

            1.ป่าชุมชนบ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

            2.ป่าชุมชนบ้านพุเกตุ หมู่ 4 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

            3.ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง หมู่ 7 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายประทีป เอกฉันท์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

            4.ป่าชุมชนบ้านเขาเสด็จ หมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

            5.ป่าชุมชนบ้านสระน้อย หมู่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

            6.ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 9 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

            โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรหรือชุมชน ในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแก่ราษฎรในหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติโครงการป่าชุมชนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจากกรมป่าไม้ หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนคนอ่าน 194 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี