ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp LaserJet CE๒๘๕A จำนวน ๒๐๐ กล่อง และหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet Q๒๖๑๒A จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วันที่ 14 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 

            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet CE๒๘๕A จำนวน ๒๐๐ กล่อง และหมึกพิมพ์เลเซอร์ LaserJet Q๒๖๑๒A จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) โดยเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

            ๑.CE๒๘๕AC  HP LaserJet P๑๑๐๒, P๑๑๐๒W, M๑๑๓๒, M๑๒๑๒, M๑๒๑๔, M๑๒๑๗ จำนวน ๒๐๐ กล่อง (๑ กล่อง เท่ากับ ๑ ตลับ) (เลขที่อ้างอิง ๖๐๑๒๑๕๐๐๐๐๑๑๗ เสนอราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.)

            ๒.Q๒๖๑๒AC  HP LaserJet ๑๐๑๐, ๑๐๑๒, ๑๐๑๕, ๑๐๑๘, ๑๐๒๐, ๑๐๒๐Plus, ๑๐๒๒, ๓๐๑๕, ๓๐๒๐, ๓๐๓๐, ๓๐๕๐, ๓๐๕๐Z, ๓๐๕๒, ๓๐๕๕, M๑๐๐๕mfp, M๑๓๑๙f mfp จำนวน ๑๐๐ กล่อง ( ๑ กล่อง เท่ากับ ๑ ตลับ) (เลขที่อ้างอิง ๖๐๑๒๑๕๐๐๐๐๑๑๘ เสนอราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.)

            ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในเอกสารซื้อด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bcnr.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ ๓๑๔๖๐๓ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี