ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ครั้งที่ 2 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 177 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ครั้งที่ 2 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 234 รายการ โดยกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาด

            ผู้สนใจจะขอเข้าร่วมประมูลราคาที่ชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สามารถดูสภาพได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในวันขายทอดตลาด ได้ระหว่างเวลา 08.30 น.-12.00 น.

            กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดดังกล่าว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และให้ผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องลงชื่อเป็นหลักฐานการเข้าประมูลราคาในเวลา 13.00 น.-13.30 น. หากไม่ลงชื่อไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล ราคาประมูลขั้นต่ำพัสดุที่ชำรุดของสำนักงานสาธารณสุข กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 7,269 บาท (เจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) การประมูลขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว จะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-326268-71 ต่อ 306-308

จำนวนคนอ่าน 178 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี