รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

วันที่ 2 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 204 คน)
 

             โรงพยาบาลวัดเพลง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลวัดเพลง มีรายละเอียดดังนี้

            1. พนักงานบริการ อัตราค่าจ้างวันละ  310  บาท 1.1 ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย   2  ตำแหน่ง เพศชายอายุไม่เกิน 45 ปี ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 1.2 ปฏิบัติงานหน่วยงานจ่ายกลาง  1  ตำแหน่ง เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

            2. พนักงานซักฟอก 1  ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้างวันละ  310  บาท เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

            3. พนักงานประจำตึก(ปฏิบัติงานทำความสะอาด)  1  ตำแหน่ง  อัตราค่าจ้างวันละ  310  บาท เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดเพลง ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 032 399290 ต่อ 126

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ณ ป้ายปิดประกาศ หน้าห้องเอกซเรย์ โรงพยาบาลวัดเพลง และจะทำการสอบในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561

 

 

 

 

 

 

จำนวนคนอ่าน 205 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี