รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ทำความสะอาดนอกอาคาร(ทำสวน) ในบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)
 

              จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ทำความสะอาดนอกอาคาร (ทำสวน) ในบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,738 บาท คุณสมบัติเพศชาย เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-55 ปี มีความรู้ชั้น ป.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครสอบ สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด.8 หรือ สด.43) จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน สำเนาใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

            ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ถนนราษฎรยินดี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 5-16 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337450

จำนวนคนอ่าน 139 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี