รับสมัครงาน
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 9 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 1164 คน)
 

            กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี ตามแผนยุทธการสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

            เพศชาย มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่จังหวัดราชบุรี( ตามทะเบียนบ้าน) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

            รับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชาการ โดยติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายความมั่นคงที่ว่าการอำเภอซึ่งผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานความมั่นคง (ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3) และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี  สอบภาคปฏิบัติในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานความมั่นคง (ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3)

            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสิน ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานความมั่นคง (ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ) และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี

จำนวนคนอ่าน 1165 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี