ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมงจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์และเตรียมการรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 

            นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง  ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ชนิดของสัตว์ป่า กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ได้แก่ ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง ,ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น ,ปลากระเบนปีศาจแคระ ,ปลากระเบนปีศาจหางหนาม ,ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง ,ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ ,ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา ,ปลาโรนิน หรือปลากระเบนท้องน้ำ ,ปลาฉนากเขียว ,ปลาฉนากปากแหลม ,ปลาฉนากฟันเล็ก, ปลาฉนากยักษ์

            สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ โดยให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งชนิดสัตว์ป่าดังกล่าว เตรียมเอกสาร หลักฐานการได้มา ภาพถ่าย หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถยืนยันการเป็นเจ้าของ เพื่อเตรียมการสำหรับนำมาแจ้งครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การแจ้งการครอบครอง สามารถแจ้ง ณ ท้องที่ที่ครอบครองดังต่อไปนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่นั้น การรับแจ้งให้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2558 ทั้งนี้ กำหนดการรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา กรมประมงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี