FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กรมประชาสัมพันธ์นำสื่อต่างประเทศศึกษาประวัติการทำโอ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 186 คน)
 
กรมประชาสัมพันธ์นำสื่อต่างประเทศศึกษาประวัติการทำโอ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่จังหวัดราชบุรี
 
วันนี้(10 ก.ค. 61) สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนต่างประเทศจาก 9 สำนัก รวม 35 คน ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีในกิจกรรม "การท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานประวัติความเป็นมาของโอ่งราชบุรี พร้อมทั้งสัมผัสการผลิตโอ่งด้วยมือในโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ของจังหวัดราชบุรีต่อยอดจากโอ่งมังกรธรรมดาเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เพิ่มมูลค่าสูงทั้งในประเทศและส่งออก รวมถึงเข้าเยี่ยมชมฟาร์มปลาสวยงามขนาดใหญ่ที่เพาะพันธุ์ส่งออกสร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างดี สำหรับกิจกรรมสื่อมวลชนต่างประเทศสัมพันธ์ในครั้งนี้กำหนดลงพื้นที่ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค. 61 ที่จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ตามลำดับ
 
วรปรัชญ์ ภาพ / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 187 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี