ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก-ศรีดอนไผ่-ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)
 

            นายวีรัส  ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก-ศรีดอนไผ่-ประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2525 โดยจะทำการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก-ศรีดอนไผ่-ประสาทสิทธิ์ แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ข้อกำหนด รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบผังโครงการคมนาคมและขนส่ง และเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ สำนักงานเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง และในสาธารณสถานในเขตท้องที่ผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก-ศรีดอนไผ่-ประสาทสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลา 90 วัน

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมฯ ไปตรวจดูรายละเอียดเกี่ยวกับผังเมืองรวมดังกล่าว ณ บอร์ดของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ชั้นล่างศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยปิดประกาศตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

จำนวนคนอ่าน 25 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี