FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4

วันที่ 19 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
 
                        วันนี้ (19 เมษายน 2555) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองราชบุรี นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ที่กำหนดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องราชาวดีแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
                      การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ในปีนี้    จังหวัดราชบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี    เป็นเจ้าภาพจัดประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดในภาค 4 รวม 7 จังหวัด กว่า 300 คน ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครและราชบุรี มีกิจกรรมการแสดงเพื่อต้อนรับผู้เข้าประชุม "ชุดสวรรค์เมืองราชบุรี” จากนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวังราชบุรี การบรรยายพิเศษ โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย        การบรรยายพิเศษเรื่อง "สร้างพลังชีวิต เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และนอกจากนี้ ยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOPและของดีจังหวัดราชบุรี และจังหวัดต่าง ๆ อีกมากมาย
                      นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ นอกจากเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงานและการประสานงาน อันจะก่อให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไปแล้ว   จังหวัดราชบุรียังได้ถือโอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย    
 
อรุณ บุตรดี/ข่าว
 
 
กำหนดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 135 (2/2555)
จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องราชาวดีแกรนด์บอลรูม
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
--------------------------------------
 
เวลา 07.00 – 08.00 น. - รับประทานอาหารเช้า
 
เวลา 07.00 -08.15 น.  - ลงทะเบียน
 
เวลา 08.20 น.             - ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งประจำที่
 
เวลา 08.30 – 08.45 น. - รับชมการแสดง 1 ชุด (สวรรค์เมืองราชบุรี) ของโรงเรียนวัดเขาวัง
 
เวลา 08.45 – 09.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ
                                 - ชมวิดิทัศน์แนะนำจังหวัดราชบุรี
 
เวลา 09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิดการประชุมเหล่าการชาดจังหวัดภาค 4 และ
                               - การบรรยายพิเศษเรื่อง "สร้างพลังชีวิต เพื่อการทำงานร่วมกัน อย่างมีความสุข” 
                                โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                             - รับประทานอาหารว่าง (เสริฟในห้องประชุม)
 
เวลา 11.00 – 12.00 น. -การประชุมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4
                              -นำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4
 
เวลา 12.00 - 13.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน -เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
 
การแต่งกาย ชุดสุภาพ
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 103 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี