ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอปากท่อจัดโครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 30 พ.ค. 2555 )
 
       นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นายอำเภอปากท่อ เปิดเผยว่า อำเภอปากท่อ ได้จัดโครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด ที่ศาลาวัดเขาอีส้าน ตำบลดอนทราย อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับยาเสพติด และส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้มีส่วนร่วมกับชุมชนต่อต้านยาเสพติด โดยร่วมกับชุมชนในการแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและตนเอง รวมทั้งมีจิตอาสา จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยอำเภอปากท่อได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปากท่อซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดค่อนข้างหนาแน่น
      สำหรับการจัดโครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด อำเภอปากท่อ ในครั้งนี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2555 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็กนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 จากโรงเรียนมัธยม 3 แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาส 5 แห่ง ในพื้นที่อำเภอปากท่อเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว
จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี