รับสมัครงาน
ตำรวจภูธรภาค 7 รับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556

วันที่ 1 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 215 คน)
 
                สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 7 โดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556 ดังนี้ 1.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายป้องกันปราบปราม เพื่อทำหน้าที่ด้านการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 64 อัตรา 2.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายป้องกันปราบปราม เพื่อทำหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ในสังกัดกองบัญชาการสันติบาล จำนวน 200 อัตรา สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์
               รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
               ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org และเว็บไซต์ www.school.policed7.go.th และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 หมายเลขโทรศัพท์ 034-242753 หรือ 081-9427405/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว
จำนวนคนอ่าน 216 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี