FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปฐมนิเทศนิสิตใหม่

วันที่ 18 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 180 คน)
 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 
วันนี้ (18ต.ค.56) นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ที่ศูนย์การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกับภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการศึกษาในระดับปริญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ซึ่งมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้แทนคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทเข้าร่วมในกิจกรรม โดยการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาในโครงการให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจร่วมกัน รวมทั้งให้รุ่นพี่และนิสิตใหม่ได้พูดคุยแนะนำประสบการณ์ในการเรียนสร้างความสามัคคี ปรองดองระหว่างรุ่น
 
วรปรัชญ์ ศรีคัตธมาตย์ /ข่าว
จำนวนคนอ่าน 181 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี