FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ประกันสังคมจังหวัดราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม

วันที่ 23 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
ประกันสังคมจังหวัดราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม วันนี้ (23ธ.ค.56) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวในที่ประชุมว่าอยากให้สัดส่วนผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมของจังหวัดราชบุรีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ เพราะปัจจุบันเมื่อเทียบในระดับประเทศ จังหวัดราชบุรียังต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบแล้ว
 
ส่วนวาระการประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณาให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ จำนวน 6 ราย ซึ่งปี 2556 มีการประชุมพิจารณาให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วรวม 17 ราย ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ได้รับพิจารณาวินิจฉัยให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จะๆได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ เงินทดแทนการขาดรายได้เป็นรายเดือน ค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดโรค ได้รับบำเหน็จชราภาพคืน ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างการและจิตใจ เป็นต้น
 
วรปรัชญ์ ศรีคัตธมาตย์ /ข่าว
จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี