ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อ มาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 1/2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
                การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 "กปภ.ข.3” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อ มาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 1/2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามรายการ ดังนี้
               1. มาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 1/2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18,000 เครื่อง
               กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ งานพัสดุ และกำหนดเสนนอราคาในวันที่ 17 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,070.- บาท (ค่าเอกสาร 1,000 บาท ) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 70.- บาท ) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 (เวลา 09.00 – 15.00 น.) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3223-0779 ในวันและเวลาราชการ/ นางสาว นิสา มั่นกลัด
จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี