ข่าวเด่นราชบุรี
ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านไร่ ราชบุรี

วันที่ 1 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 343 คน)
 
              นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ ห้องประชุมศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี ในพระอุปถัมภ์ฯ ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้เป็นไปตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงให้จัดตั้งศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวในเขตจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และราชบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจรทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา ซึ่งแนวคิดการดำเนินงานศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว มี 5 แนวคิด ได้แก่ เตรียมพร้อมก่อนครองคู่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัวด้วยสติและวิจารณญาณ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนที่วางแผนจะแต่งงานมีครอบครัวนำไปสู่ชีวิตคู่ที่ผาสุกและมีคุณภาพ, เรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ เพื่อส่งเสริมให้มารดาและบุตรในครรภ์มีการพัฒนาการที่สมบูรณ์ เตรียมความพร้อมให้มารดาและครอบครัวในการดูแลบุตร และการเป็นพ่อ-แม่มือใหม่, คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก/เยาวชน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม, ครอบครัวเสริมกายใจ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาครอบครัวในทางที่ถูก และ ผู้สูงวัยสายใยรัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสถานภาพ บทบาทและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข มีคุณค่าและศักดิ์ศรี ในโอกาสเดียวกันนี้ ที่ประชุมได้หารือและเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี ในพระอุปถัมภ์ฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ที่จะถึงนี้ด้วย./////////////////
จำนวนคนอ่าน 344 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี