หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างลอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15/06/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ยกเลิกประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น (05/06/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องสุขาชาย จำนวน 3 ห้อง ห้องสุขาหญิง จำนวน 3 ห้อง ห้องสุขาคนพิการ จำนวน 1 ห้อง และที่ปัสสาวะชาย จำวนวน 3 ที่ (30/05/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 6 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/05/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ที่ 1/2561 (21/05/2018)
อ่าน 112 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องสุขาชาย จำนวน 3 ห้อง ห้องสุขาหญิง จำนวน 3 ห้อง ห้องสุขาคนพิการ จำนวน 1 ห้อง และที่ปัสสาวะชาย จำวนวน 3 ที่ (17/05/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม (16/05/2018)
อ่าน 96 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-5-001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/05/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน (08/05/2018)
อ่าน 52 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างประเทศโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษาด้วยสื่อมัลติมิเดียแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/05/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ (07/05/2018)
อ่าน 49 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหินจวง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. 20 – 4 – 431 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/05/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งได้รับจัดซื้อทดแทนแล้ว (01/05/2018)
อ่าน 71 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน (30/04/2018)
อ่าน 49 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/04/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตาก ขนาด 3,200 ตารางเมตร โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา (10/04/2018)
อ่าน 34 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน และเส้นทางจราจรภายในเขตเทศบาล โดยทำการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (02/04/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (22/03/2018)
อ่าน 142 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเลขที่ สชป.๑๓ / คส.๑/ ๒๕๖๑ (22/03/2018)
อ่าน 91 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน (19/03/2018)
อ่าน 41 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ถัดไป>>
 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี