รอบเมืองระยอง
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกและ ข้าวชนิดอื่นๆ จากเดิมตันละ 12,000 เป็นราคาตันละ 15,000 บาท เริ่มมิถุนายน 2556 -15 กันยายน 2556

วันที่ 11 ก.ค. 2556 )
ส.ปขสระยอง

คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกและ ข้าวชนิดอื่นๆ จากเดิมตันละ 12,000 เป็นราคาตันละ 15,000 บาท เริ่มมิถุนายน 2556 -15 กันยายน 2556
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ให้ปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100 % จากราคาตันละ 15,000 บาท เป็นราคาตันละ 12,000 บาท และข้าวเปลือกชนิดอื่นๆ ปรับลด 20 % จากราคาที่กำหนดเดิม โดยมีระยะเวลาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ,มิถุนายน 2556 -15 กันยายน 2556 ทั้งนี้ กรมการค้าได้จัดประชุมและมีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100 % ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ในราคาตันละ 15,000 บาทและข้าวชนิดอื่นๆ กลับมาที่ราคมเดิม โดยจะรับจำนำไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองเกษตรกรที่ออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 – 15 กันยายน 2556 ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และห้ามออกใบประทวนเกินกว่าผลผลิตที่ระบุในหนังสือรับรองที่เกษตรกรได้รับ และต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย
 
 จังหวัดระยองขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดระยองทราบโดยทั่วกัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-694048
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว
11 ก.ค 56
จำนวนคนอ่าน 263 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
รอบเมืองระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดโขดหินจัดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ผลรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้แก่ ชุมชนวัดโขดหิน 2


จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการและประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


ประมง จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงเฝ้าระวังผลกระทบจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอน

     
EEC FOCUS

จ.ระยอง เปิดศูนย์ปรมาณูภูมิภาคพร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร อำนวยความสะดวกให้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นำร่องเป็นแห่งแรก


ระยองประชุมอนุกรรมการติดตามด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ EEC ครั้งที่ 3


ระยองเปิดเวทีรับฟังความเห็น ปชช. พัฒนาท่องเที่ยวรับ EEC

     
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103