รอบเมืองระยอง
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกและ ข้าวชนิดอื่นๆ จากเดิมตันละ 12,000 เป็นราคาตันละ 15,000 บาท เริ่มมิถุนายน 2556 -15 กันยายน 2556

วันที่ 11 ก.ค. 2556 )
ส.ปขสระยอง

คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกและ ข้าวชนิดอื่นๆ จากเดิมตันละ 12,000 เป็นราคาตันละ 15,000 บาท เริ่มมิถุนายน 2556 -15 กันยายน 2556
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ให้ปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100 % จากราคาตันละ 15,000 บาท เป็นราคาตันละ 12,000 บาท และข้าวเปลือกชนิดอื่นๆ ปรับลด 20 % จากราคาที่กำหนดเดิม โดยมีระยะเวลาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ,มิถุนายน 2556 -15 กันยายน 2556 ทั้งนี้ กรมการค้าได้จัดประชุมและมีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100 % ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ในราคาตันละ 15,000 บาทและข้าวชนิดอื่นๆ กลับมาที่ราคมเดิม โดยจะรับจำนำไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองเกษตรกรที่ออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 – 15 กันยายน 2556 ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และห้ามออกใบประทวนเกินกว่าผลผลิตที่ระบุในหนังสือรับรองที่เกษตรกรได้รับ และต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย
 
 จังหวัดระยองขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดระยองทราบโดยทั่วกัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-694048
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว
11 ก.ค 56
จำนวนคนอ่าน 230 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 ข่าว/บทความล่าสุด
จังหวัดระยอง จัดอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” (19/01/2018 16:37:10)
กำหนดการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2561 - 2562 (19/01/2018 16:33:52)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป่าในเมือง จังหวัดระยอง (19/01/2018 16:32:37)
ระวัง! บุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ. (19/01/2018 16:31:56)
จ. ระยอง จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (19/01/2018 12:53:01)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103