รอบเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรปกครองส่วนถิ่น(ศปส.อปท.

วันที่ 28 เม.ย. 2554 )
ส.ปชส.ระยอง

จังหวัดระยอง ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรปกครองส่วนถิ่น(ศปส.อปท.)
 
วันนี้ (28 เมษายน 2554) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรปกครองส่วนถิ่น(ศปส.อปท.)จังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 
นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง มีแนวโน้มระบาดรุนแรงมากขึ้น จังหวัดระยองได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังจนสามารถจับกุมผู้ค้าและผู้เสพได้จำนวนมาก เกินเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ส.กำหนด แต่ปัญหายาเสพติดยังคงระบาดอยู่ในจังหวัด ซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมืออย่างจริงจัง
 
ทั้งนี้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐบาลได้ให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อปท. ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
 
จังหวัดระยอง ได้จัดตั้งและมอบอำนาจหน้าที่ให้ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อปท.ได้ครบถ้วนทุกแห่งแล้ว พร้อมกันนี้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง มีนโยบายให้ศูนย์ประสานงานป้องกันยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ผู้อำนวยการ เลขานุการ และคณะกรรมการของศูนย์ ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของท้องถิ่น อย่างจริงจังโดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้สนับสนุนมาเป็นเจ้าภาพในระดับพื้นที่ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
 
ชวลิต  ศรีสิงห์  ส.ปชส.ระยอง
จำนวนคนอ่าน 191 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
รอบเมืองระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดโขดหินจัดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ผลรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้แก่ ชุมชนวัดโขดหิน 2


จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการและประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


ประมง จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงเฝ้าระวังผลกระทบจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอน

     
EEC FOCUS

จ.ระยอง เปิดศูนย์ปรมาณูภูมิภาคพร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร อำนวยความสะดวกให้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นำร่องเป็นแห่งแรก


ระยองประชุมอนุกรรมการติดตามด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ EEC ครั้งที่ 3


ระยองเปิดเวทีรับฟังความเห็น ปชช. พัฒนาท่องเที่ยวรับ EEC

     
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103