เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วันที่ 10 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)

                    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงานว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

                   โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้

                   1. กำหนดคำว่านิยาม "วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล”และ "เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” เพิ่มเติม โดย "วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” หมายความว่า วิสาหกิจชุมชนที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ และ "เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

                   2. กำหนดให้วิสาหกิจชุมชนใดที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล โดยต้องมีรายการเพิ่มเติ่ม ได้แก่ รายงานการประชุมของคณะบุคคล ที่มีมติให้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และรายงานงบแสดงฐานะการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

                   3. กำหนดให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีความประสงค์ เป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล ให้ยื่นจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรและมีสิทธิขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติ

                   4. กำหนดให้การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลเป็นไปตามข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล

                   5. กำหนดให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเพิ่มรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นกรรมการและเพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านแรงงาน และสวัสดิการสังคม

                   6. กำหนดให้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยนำอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ถูกยกเลิกไปมาเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ได้แก่ อำนาจในการประสานการดำเนินการของกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ำซ้อนที่ไม่เกิดประโยชน์ และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน อำนาจในการติดตามการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน และอำนาจในการเสนอแนะต่อกองทุนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน

                   7. กำหนดให้เพิ่มผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร

                   8. กำหนดให้ยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

                   9. กำหนดเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยกำหนดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนชุมชนเมืองต้องจัดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กิจการวิสาหกิจชุมชน และให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดให้มีมาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน

                   10. เพิ่มบทกำหนดโทษทางปกครองแก่ผู้นำคำว่า"วิสาหกิจชุมชน”"วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล”"เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หรือ "เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียนต้องถูกปรับตั้งแต่วันละหนึ่งพันบาท จนกว่าจะเลิกใช้หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

//////

เบญจมาศ จอมคำสิงห์ ข่าว

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

 

 

จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 13 คน
Total 1,515 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>