เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วันที่ 5 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษี มูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

                   กค. เสนอว่า 

                   1. ปัจจุบันได้กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ                หรือการนำเข้าทุกกรณี โดยให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 โดยกำหนดเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดลง

 

                   2. แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มขยายตัวสอดคล้องกับประเทศคู่ค้าหลัก รวมทั้งการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อการบริโภค และการลงทุนภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ปรับเพิ่มขึ้น ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในเกณฑ์สูง นอกจากนี้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี มูลค่าสินค้าส่งออกที่ขยายตัวและรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในด้านอุปสงค์ การบริโภค การลงทุนให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

                   3. โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กำหนดเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 1. ดังกล่าว จะสิ้นสุดลง จึงอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมที่มีการลงทุนและการบริโภคในประเทศที่อยู่ในช่วงขยายตัวอย่างต่อเนื่องอาจมีการชะลอตัว ระดับราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีการปรับราคาสูงขึ้น  ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดให้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 

                   4. กค. ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ ตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

                             4.1 ในส่วนรายได้ของภาครัฐ กค. ได้จัดทำรายงานตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

                                      4.1.1 การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 258,500 ล้านบาท

                                      4.1.2 การกำหนดให้คงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) จะไม่มีผลกระทบต่อการประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เนื่องจากในการจัดทำงบประมาณได้มีการคำนวณประมาณการรายได้ โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานการคำนวณของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น)

                             4.2 ในส่วนของประชาชน จะช่วยลดผลกระทบจากค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชน ภาคธุรกิจมีการลงทุนเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัว

                             4.3 ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของอัตราภาษี ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน และสามารถวางแผนการบริหารธุรกิจได้             อย่างถูกต้องต่อไป

 

                   สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

                   กำหนดให้มีการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มโดยยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3               (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

 

////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

แหล่งที่มาข่าว: รัฐบาล

จำนวนคนอ่าน 48 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 18 คน
Total 1,548 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>