เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. , พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ และการใช้ประโยชน์จาก Big Data

วันที่ 5 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. , พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ และการใช้ประโยชน์จาก Big Data

       นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ต้องการขับเคลื่อนประเทศเป็นไทยแลนด์ 4.0 แต่เนื่องจากภาครัฐขาดการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันทำให้การขอใบอนุญาต หรือยื่นคำร้องของผู้ประกอบการติดขัด ล่าช้าทั้งระยะเวลาและการขอเอกสารหลักฐานการประกอบใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงต้องมีการยกระดับการทำงานของภาครัฐให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล เป็นการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีสาระสำคัญ เช่น
       - หน่วยงานที่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากประชาชน ให้จัดให้มีระบบการชำระเงินทางดิจิทัลเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยกำหนดอัตราน้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หรืออัตราที่ใช้จัดเก็บอยู่ หรือยกเว้นการจัดเก็บเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการทางดิจิทัลของหน่วยงาน
       - ให้หน่วยงาน ต้องดำเนินการแลกเปลี่ยน หรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล ที่มีการจัดทำและครอบครอง กับหน่วยงานอื่น
       - ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบ Digital ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ถูกต้องและทันสมัย และไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นๆ
       - กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากวันที่ พ.ร.บ.นี้ มีผลใช้บังคับ

       นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 
โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหารทุกหน่วยงาน ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ
       1. ให้หน่วยงานรัฐที่มีข้อบังคับให้ประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสาร ของหน่วยงานรัฐใด ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐนั้นไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องทำ MOU เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
       2. เมื่อประชาชนไปขอรับบริการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สั่งพิมพ์ เอกสารนั้นออกมาจากระบบที่มีการเชื่อมโยงไว้ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์เอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้สั่งพิมพ์เอกสารนั้นออกมาจากระบบจริง ประชาชนไม่ต้องนำสำเนามาเอง และไม่ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น
       3. ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามข้อ 2 และทดสอบระบบให้เสร็จภายในเดือน ต.ค. 61 เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้พร้อมกันในวันที่ 5 พ.ย. 61
       4. การให้บริการที่เป็น "ตัวเงิน” แก่ประชาชน ไม่ว่าจะรูปแบบใด รวมถึงการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดำเนินการผ่านระบบ National e-Payment ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
       5. ให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติ และถือเป็นตัวชี้วัดของหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ
       6. ให้ สนง.ก.พ.ร. เปิดช่องทาง Social เพื่อรับข้อร้องเรียนจากประชาชน
       7. ในร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ให้ถือเป็นหลักว่า ห้ามมิให้ กำหนดให้ประชาชนต้องยื่น หรือ ส่งสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้อีกต่อไป ในอนาคตจะเชื่อมโยงกับการใช้ ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงต่าง ๆ ได้บูรณาการข้อมูลร่วมกัน เรียกว่า Big Data ในระยะแรกจะขับเคลื่อนข้อมูล 3 ด้านหลัก คือ ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ พร้อมทั้ง กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐพร้อมเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ไม่ใช่ความลับและข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที ซึ่งหน่วยงาน องค์กร บริษัท กลุ่มสตาร์ทอัพ หรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมได้

/////

เบญจมาศ จอมคำสิงห์ ข่าว

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

แหล่งที่มาข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

 

จำนวนคนอ่าน 40 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 18 คน
Total 1,548 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>