เข้าสู่ระบบ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002816326912
    1     2     3  
    1     2     3  
ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เตรียมให้บริการ และผ่าตัดรักษา ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 29 มิ.ย.นี้ (26/05/2558)
ร้อยเอ็ด Kick off โครงการสร้างประตู เปิด – ปิด น้ำคลองกุดโง้ง สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อ.เสลภูมิ (26/05/2558)
ร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสารเสพติดในชุมชน (26/05/2558)
ร้อยเอ็ด อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ตามโครงการสถานศึกษาร้อยเอ็ดปลอดแอลกอฮอล์ (26/05/2558)
สรรพสามิตภาค 3 จัดกิจกรรมใกล้ชิดสังคมสนองนโยบายรัฐบาล (26/05/2558)
     
ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เตรียมให้บริการ และผ่าตัดรักษา ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 29 มิ.ย.นี้ (26/05/2558)
ร้อยเอ็ด Kick off โครงการสร้างประตู เปิด – ปิด น้ำคลองกุดโง้ง สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อ.เสลภูมิ (26/05/2558)
ร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสารเสพติดในชุมชน (26/05/2558)
ร้อยเอ็ด อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ตามโครงการสถานศึกษาร้อยเอ็ดปลอดแอลกอฮอล์ (26/05/2558)
สรรพสามิตภาค 3 จัดกิจกรรมใกล้ชิดสังคมสนองนโยบายรัฐบาล (26/05/2558)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษ์ (27/04/2558)
แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ บช.1 ของรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีภาษี 2555 และ 2556 เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว เพื่อมิให้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (13/03/2558)
ร้อยเอ็ด ประกวดธงผะเหวดในงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ชิงเงินสด 53,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (03/03/2558)
ร้อยเอ็ด อัญเชิญพระอุปคุตทองคำพระราชทาน จากใต้บึงพลาญชัย พร้อมใจสวดมนต์ดังก้องทั่วบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด (03/03/2558)
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการเล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู ชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศบอกเล่าเรื่องราวผ่านคลิปชิงรางวัลกว่าแสนบาท (03/03/2558)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษ์ (27/04/2558)
แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ บช.1 ของรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีภาษี 2555 และ 2556 เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว เพื่อมิให้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (13/03/2558)
ร้อยเอ็ด ประกวดธงผะเหวดในงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ชิงเงินสด 53,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (03/03/2558)
ร้อยเอ็ด อัญเชิญพระอุปคุตทองคำพระราชทาน จากใต้บึงพลาญชัย พร้อมใจสวดมนต์ดังก้องทั่วบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด (03/03/2558)
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการเล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู ชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศบอกเล่าเรื่องราวผ่านคลิปชิงรางวัลกว่าแสนบาท (03/03/2558)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและศึกษาอาคาใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ (26/05/2558)
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สอบจ้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/05/2558)
โรงพยาบาลเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก (O.P.D) รพ. 30 เตียง (22/05/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร้อยเอ็ดเปิดสอบราคาจ้างเหมก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/05/2558)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (19/05/2558)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและศึกษาอาคาใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ (26/05/2558)
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สอบจ้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/05/2558)
โรงพยาบาลเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก (O.P.D) รพ. 30 เตียง (22/05/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร้อยเอ็ดเปิดสอบราคาจ้างเหมก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/05/2558)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (19/05/2558)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพชนะการประกวดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2554
บุญผะเหวดปี 2553
ภาพประทับใจ
แห่เทียนปี53
อ่านทั้งหมด
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพชนะการประกวดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2554
บุญผะเหวดปี 2553
ภาพประทับใจ
แห่เทียนปี53
อ่านทั้งหมด
 
« พฤษภาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 76 คน
Number of Yesterday 115 คน
Number of Lastmonth 1,927 คน
Total 88,530 คน

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ของเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา โปรดใช้คำสุภาพ 0 0
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : มีตำแหน่งช่าง...ขออภัยมองผิดผิดไป เพราะไปดูที่ภาพถ่ายเป็นหลัก
ชื่อผู้ลงนาม : คนมันหล่อจำกัด สนผ.
หน่วยงาน/สังกัด :
email :
วันที่ลงนาม :   24/04/2558

ข้อความ : เห็นโครางสร้างอัตรากำลังแล้วใจหาย...ที่นี้ไม่มีอัตราช่างหรือครับ..แล้วใครตัดต่อเสียงให้เวลานำข่าวไปออก สวท. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานว่าง...ผมไปลงได้เปล่า
ชื่อผู้ลงนาม : คนมันหล่อจำกัด สนผ.
หน่วยงาน/สังกัด :
email :
วันที่ลงนาม :   24/04/2558

ข้อความ : ส.ปชส.รอ
ชื่อผู้ลงนาม : admin
หน่วยงาน/สังกัด : ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
email :
วันที่ลงนาม :   01/04/2558

ข้อความ : ต้องการคำปรึกษามากค่ะดิฉันท้องโดยโดนเขาหลอกตอนนี้ไม่มีใครช่วยรับผิดชอบตรอมใจมากค่ะไม่อยากจะทำแท้งดิฉันพอมีทางออกไหมค่ะตอนนี้3เดือนกับ1สัปดาห์ค่ะเด็กสมบูรณ์แข็งแรงมากครบ32ดิฉันเคลียดมากไม่อยากทำแท้งพอมีทางออกให้ดิฉันไหมคะขอคำตอบด่วนนะค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : วิลาวัณย์
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email : ba 3 bee27@gmail.com
วันที่ลงนาม :   18/03/2558

ข้อความ : อยากเห็นโครงการที่อบต ทศ ทำแล้วคุ้มค่ากับเงิน ผู้ตรวจรับงานภาคประชาชน ไม่ค่อยมีความรู้กับงานที่ตัวเองเซ็นรับ การจัดซื้อของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรให้คระกรรมการศูนย์มีบทบาท การจัดซื้อจัดจ้างด้วย เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจดูยุ่งยาก แต่ระยะยาว ท่านได้บุคคลากรมาเพิ่มศักยาพการตรวจสอบ และช่วยเหลืองานด้านการพัฒนา (สมาชิกมีวาระ 2 ปี)
ชื่อผู้ลงนาม : คนร้อยเอ็ด
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email : prakit41@hotmail.com
วันที่ลงนาม :   28/01/2558

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>