Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้วจัดอบรมมัคคุเทศก์จังหวัดสระแก้ว ในหลักสูตรมัคคุเทศก์รุ่นใหม่หัวใจสีเขียว

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 )
ประจัก / ส.ปชส.สระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้วดำเนินโครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์จังหวัดสระแก้ว ในหลักสูตรมัคคุเทศก์รุ่นใหม่หัวใจสีเขียว วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของท้องถิ่นและผู้ที่สนใจได้รับการพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพมัคคุเทศก์ เพื่อการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอันจะเป็นการเพิ่มจำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในการการจัดการอบรมมีจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่1ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 และรุ่นที่2ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2555 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อที่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว หรือโทร037425487 ต่อ18 - 037425291

จำนวนคนอ่าน 303 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com