Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
เทศบาลตำบลบ้านด่านจัดกิจกรรมการเกี่ยวข้าวนาปี ตามโครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อประจำปี 2555 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 6 ส.ค. 2555 )
สุชีวิน/ส.ปชส.สระแก้ว

    เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 6 ส.ค.55 นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 6 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีนายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน นำนายกเทศบาล อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
     นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน กล่าวว่า เทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 50 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 42.57 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,606 ไร่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน และ1ชุมชน มีประชากรประมาณ4,657 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร เลี้ยงสัตว์เป็นต้น จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นปีแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์ ซึ่งเดือนสิงหาคมที่จะมาถึง ได้ดำเนินการปลูกข้าวแบบนาหว่านลงในแปลงนาสาธิต และได้กำหนดจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวขึ้นในวันพ่อ
สำหรับภายในงานจัดให้มีนิทรรศการ ,การสาธิตการทำปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ ,การผลิตน้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ อีเอ็มบอล และกิจกรรมการเกี่ยวข้าว ซึ่งประชาชนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งได้รับทราบถึงคุณค่าของการปลูกข้าวและวิถีชีวิตชาวนา อันเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนไทย
     นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงทางด้านเศรษฐกิจ เมืองไทยสมัยก่อนที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ หว่านพืชได้พืช หว่านผลไม้ก็ได้ผลเมื่อมีความเจริญเข้ามามีการแปรเปลี่ยนไปผืนนาที่เคยมีอยู่ชาวนาที่เคยใช้ฝีมือ ความรู้ความสามารถ ในการทำนาปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงตนและคนไทยทั้งประเทศ จากนั้นประธานในพิธีไปปลูกต้นไม้ยางนาและไม้พยุงเพื่อเป็นการสร้างความชุมชื่นให้กับพื้นที่และทำนาหว่านเพื่อให้ลูกหลานได้เจริญลอยตามต่อไป
จำนวนคนอ่าน 461 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com