Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
โรงงานน้ำตาลภาคตะวันออกระดมทุกภาคส่วนป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณโรงงาน

วันที่ 5 ก.ย. 2555 )
สุชีวิน/ส.ปชส.สระแก้ว

     โรงงานน้ำตาลน้ำตาลภาคตะวันออก ร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวลเดินหน้าระดมความคิดเห็น เพื่อป้องกันและร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
     เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 5 ก.ย.55 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยมี บริษัทน้ำตาลและอ้อยภาคตะวันออก จำกัด ร่วมและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด จัดการประชุมกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการโรงงานน้ำตาลและอ้อยภาคตะวันออก (ส่วนขยาย)และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล(ส่วนขยาย) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเสนอแนวทางการประเมิน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน รอบด้านและให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีนายสมพิศ สุวรรณรัตน์ รองคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตางและอ้อยภาคตะวันออก นายประกอบ คณูวัฒนา ผู้จัดการโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม นายชั้ว พงศ์พันธ์พิเชษฐ์ ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชาชนทั่วไป และพนักงาน เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นกว่า 800 คน
     นายประกอบ คณูวัฒนา ผู้จัดการโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทน้ำตาลและอ้อยภาคตะวัน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ทำการผลิตน้ำตาลทราย โดยมีขนาดกำลังการผลิต 18,000 ตันอ้อยต่อวัน และมีแผนการขยายกำลังการผลิตเป็น 24,000 ตันอ้อยต่อวัน ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆเพิ่มขึ้นในสายการผลิตที่ 2 และปรับปรุงบางส่วนของสายการผลิตที่ 1 โดยการดำเนินงานของโรงงานและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงาน ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบด้วยสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด จึงได้จัดการประชุมกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขึ้น ตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     นายชั้ว พงศ์พันธ์พิเชษฐ์ ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การทำงานของโรงงานน้ำตาลและอ้อยภาคตะวันออกในขณะนี้ถือว่าดีขึ้นตามลำดับมีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบการทำงานเพื่อแก้ไข้ปัญหาต่างให้กับท้องถิ่น ไม่ว่าเรื่องฝุ่นและกลิ่นมีการปรับปรุงดีขึ้นตามลำดับตลอดจนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีการแก้ไข้ปัญหาต่างดีขึ้น
จำนวนคนอ่าน 1297 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com