Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
สระแก้วจัดพิธีส่งมอบหน้าที่และอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 27 ก.ย. 2555 )
สุชีวิน/ส.ปชส.สระแก้ว

     เมื่อวันที่ 26 ก.ย.55 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เวลา 16.00 น. จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีอำลาตำแหน่งนายกองเอกศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 เพื่อแสดงความเคารพของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการและกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีดังกล่าวด้วย
     สำหรับพิธีดังกล่าวนายกองเอกศานิตย์ นาคสุขศรี ผบ.อส.จ.สก. ได้ส่งมอบธงประจำตำแหน่งให้กับนายกองเอกชัช กิตตินภดล รองผบ.อส.จ.สก. พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและประดับเครื่องหมาย ให้กับสมาชิกอส.ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถสมาชิก อส.ประจำปี 2555และผ่านการกระโดดหอสูง 34 ฟุต จำนวน 60 นายและมอบของที่ระลึกให้กับผู้บังคับบัญชาและกำลังพลสมาชิก อส.ทุกนาย
จำนวนคนอ่าน 616 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com