Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
การค้าภายในจังหวัดสระแก้ว เผย จังหวัดสระแก้วพร้อมเปิดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 คาดมีปริมาณข้าวรับจำนำไม่ต่ำกว่า 230,000 ตัน

วันที่ 6 พ.ย. 2555 )
ประจัก / ส.ปชส.สระแก้ว

       นายวินิจ  เฮ่าบุญ  การค้าภายในจังหวัดสระแก้ว เผย  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายโครงการรับจำนำข้าว ทั้งนี้จังหวัดสระแก้วได้ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด  เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางและการกำกับดูแลการรับจำนำข้าวเปลือกของจังหวัดสระแก้วและเตรียมความพร้อมไปแล้ว  สำหรับวันที่ 5 พ.ย. เป็นวันแรกของการเปิดรับจำนำข้าว จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการค้าภายในได้ประชาสัมพันธ์การกำหนดชนิด ราคารับจำนำข้าวเปลือกและจุดรับจำนำ ดังนี้ ข้าวเปลือกเจ้า 100 %  จำนำใบประทวน 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5 % จำนำใบประมวน 14,800 บาท  ข้าวเปลือกเจ้า 10 % จำนำใบประทวน 14,600 บาท สำหรับจุดรับจำนำที่เข้าร่วมโครงการ มี 10 จุด ดังนี้  1. บจก.ชมตะวัน อยู่ที่ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ 2. บ.ชัยวัฒนาพืชผล ที่ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร 3.ตะวันออกพืชผล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา 4.ตะวันออกพืชผล ตำบลฟากห้วย อรัญประเทศ 5. หจก.ง่วนทงเส็ง อำเภอวัฒนานคร 6.โกดังสีแยกบุกะสัง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร 7.โกดัง สองสามหนึ่ง  ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร 8.โกดังเขาน้อย ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภอวัฒนานคร 9.บจก.ไพศาลการเกษตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น และ 10.ตลาดกลางผลิตผลการเกษตร ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว

         นายวินิจ  เฮ่าบุญ  การค้าภายในจังหวัดสระแก้ว  ยังเปิดเผยต่อว่า สำหรับปีนี้ มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 จำนวน 27,378 ราย พื้นที่การเพาะปลูก 596,028 ไร่ คาดจะมีผลผลิต 230,917 ตัน  และได้ผ่านการทำประชาคมแล้ว จำนวน 22,586 ครัวเรือน ได้ออกใบรับรองแล้ว จำนวน 19,911 ครัวเรือน  คิดเป็น ร้อยละ 88.16 ของจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสระแก้ว

         ส่วนกรณีผู้ที่นำข้าวเปลือกของบุคคลอื่นมาสวมสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับและจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไป  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 0 3742 5017

ดุลยศักดิ์/ส.ปชส.สระแก้ว/รายงาน

จำนวนคนอ่าน 89 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com