Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ประกาศผลการประกวดสื่อส่งเสริมหมวกกันน็อค

วันที่ 15 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 1437 คน)

             
               จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการประกวดสื่อส่งเสริมหมวกกันน็อค ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะนำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อป้าย และการประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น ในการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนทั่วไป โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คำขวัญ วีดีทัศน์         และสปอทเสียง
 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการประกวดสื่อส่งเสริมหมวกกันน็อคจังหวัดสระแก้ว ได้ทำการพิจารณา กลั่นกรอง และคัดเลือก โดยได้ผลการประกวดสื่อส่งเสริมหมวกกันน็อค ทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภทคำขวัญ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใกล้ไกลช่วยลดอุบัติเหตุ” โดย นายเรวัติ    ศิริโท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ "สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง” โดย    ด.ญ.ศิริวรรณ ดียิ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ "สวมหมวกกันน็อค = ล็อคชีวิต” โดย น.ส.พูนทรัพย์ อุ่นชื่น ประเภทวีดีทัศน์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง "ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค” โดย น.ส.ดารณี แสนวิเศษ, น.ส.วรรณศิริ ดีเวิน และ น.ส.มัสยา ห้อไทยสงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เรื่อง "แค่นี้”   โดย โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ประเภทสปอทเสียง รางวัลชะเลิศ ได้แก่ ชุด "ข่าวตายเพราะไม่ใส่หมวก” โดย น.ส.ดวงกมล ณ นคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชุด "เปิดไฟใส่หมวก” โดย น.ส.ดารณี แสนวิเศษ, น.ส.วรรณศิริ ดีเวิน และ น.ส.มัสยา ห้อไทยสงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชุด "สวมใส่หมวกกันน็อค” โดย น.ส.ขวัญนรี ยะถาคาร และ น.ส.ชฎาพร ถิ่นนาค
 
 
ดวงกมล ณ นคร ส.ปชส.สระแก้ว ข่าว
จำนวนคนอ่าน 1438 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com