Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่องการซื้อขายที่ดินในพื้นที่ผ่อนผันให้ราษฎรอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วันที่ 29 ม.ค. 2556 )
ขนิษฐา/ส.ปชส.สระแก้ว

   นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้รับหนังสือประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช แจ้งว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืชได้ดำเนินการสำรวจรังวัดและพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) จนถึงปัจจุบัน (7 พฤศจิกายน 2555) รวมทั้งสิ้น 163 พื้นที่ มีราษฎรได้รับการสำรวจถือครอง 136,496 ราย 189,691 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,283,558 ไร่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกระบวนการแก้ไขปัญหาตามมติดังกล่าว ปรากฏว่าได้มีประชาชนจำนวนมากถูกหลอกลวงชักจูงให้ซื้อขายที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมิได้ตรวจสอบเสียก่อนว่าเป็นที่ดินที่สามารถซื้อขายกันได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อันเป็นสาเหตุหนึ่งให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องที่ดินป่าไม้ที่ต้องดำเนินการแก้ไขไม่จบสิ้น ทำให้เจ้าหน้าที่จำต้องจับกุมดำเนินคดีตามระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

    "การซื้อขายที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตอารักษาพันธ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ผู้ขายจะไม่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันให้อยู่อาศัย/ทำกินและต้องออกจาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้วยถือว่าเจตนาสละการครอบครองที่ดิน และผู้ซื้อจะไม่ได้การรับรองสิทธิใดๆ หรือผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่อย่างใด แล้วยังต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ฐานบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วย”

    จังหวัดสระแก้ว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ โทรศัพท์ 02-5970777 ต่อ 1541


************ 

จำนวนคนอ่าน 581 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com