Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการพัสดุภาครัฐปี 2556”

วันที่ 18 ก.พ. 2556 )
ขนิษฐา/ส.ปชส.สระแก้ว

ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการพัสดุภาครัฐปี 2556” ในวันศุกร์ที่ 22 – 23 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนากับวิทยากรจำนวน 1,500 คน

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจในหน่วยงานสังกัดเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมสัมมนาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โทรศัพท์ 02-6182159 , 026187490 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ว็บไซต์ www.cmatthai.net


************

จำนวนคนอ่าน 242 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com