Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 มี.ค. 2556 )
ขนิษฐา/ส.ปชส.สระแก้ว

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ วิวัฒนปฐพี รองอธิการบดี แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ราคากลางในการสอบราคาในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 750,000 บาท

กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ศูนย์กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 1 – 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. และพิจารณาหลักฐานคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะเปิดซองใบเสนอราคาหลังจากประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม. ที่ 48 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม. ที่ 48 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1 – 11 มีนาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5290674-7, 02-9093031-4 ต่อ 385,316 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

************

จำนวนคนอ่าน 188 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com