Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดอกแก้วเกมส์

วันที่ 21 ส.ค. 2556 )

วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจัดแข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชน "ดอกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 9- 10 กันยายน 2556  ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชน(ดอกแก้วเกมส์) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน 21 แห่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน
จำนวนคนอ่าน 321 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com