Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สระแก้วจัดโครงการสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

วันที่ 21 ส.ค. 2556 )

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปี 2555 และเป็นการสร้างฐานข้อมูลชุมชนสำหรับการใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาของชุมชน ในจังหวัดสระแก้วต่อไป
จำนวนคนอ่าน 55 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com