Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รวม 30 อัตรา

วันที่ 23 ธ.ค. 2553 )


ประกาศรับสมัครข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 7,300 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้.-
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง
3. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้
สมัครสอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรการสอบ และวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้.-
1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนดังต่อไปนี้
1.1 วิชาความรู้ด้านเทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา, การบริหารงานก่อสร้าง, การตรวจงานก่อสร้าง,กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง, เทคนิคก่อสร้าง และการปฏิบัติงานก่อสร้าง
(50 คะแนน)
(2) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง และ
วิศวกรรมการทาง (30 คะแนน)
(3) ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัย
ในงานทาง ( 20 คะแนน )
1.2 วิชาความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมงานทาง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี (60 คะแนน)
(2) ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ (40 คะแนน)
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยา
ข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554
จำนวนคนอ่าน 116 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com