Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
อบต.พระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 )
ดุลยศักดิ์/ส.ปชส.สระแก้ว

           นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง หมู่ 1 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมี นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง นำหัวหน้าส่วนราชการตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ประมาณ 500 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
           นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง กล่าวว่า ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ที่มนุษย์สร้างขึ้นกลับเพิ่มมาแทนมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องในปัจจุบันจำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพิ่มมากขึ้นผลจากการทำลายสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลายประการ ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลกการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น มลพิษสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวทุกคนจึงต้องตระหนักถึง ปัญหาร่วมกันโดยศึกษาถึงลักษณะของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกัน เพื่อแก้ปัญหา ประกอบกับการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะโรคไข้เลือกออก
 
ดุลยศักดิ์/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 549 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com